DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 77
Số lượt truy cập: 7943065
QUANG CÁO
QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH XUÂN THỦY 18/11/2011 4:23:39 CH
Trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy là phương tiện tuyên truyền, giáo dục và thông tin về hoạt động của trường; là phương tiện hỗ trợ cán bộ, viên chức thuộc trường Tiểu học Xuân Thủy trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua trang thông tin điện tử (website) nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và tổ chức hoạt động của nhà trường.

 PHÒNG GD – ĐT LỆ THỦY             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

TRƯỜNG TH XUÂN THỦY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ---------------                              -------------------------------------

  Số: 45/QĐ-HT                    Xuân Thủy , ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử (Website) của trường TH Xuân Thủy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH XUÂN THỦY

Căn cứ vào Chỉ thị 34/2008/CT-TTG ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường sử dụng hệ thống hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước";

Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2007/QĐ-BGDĐT  ngày  31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  Quyết định số 95/QĐ-GD ngày 15/10/2008 về việc ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Theo yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền và công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động trường học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Điều 3. Các bộ phận, các tổ chuyên môn, toàn thể CBGVNV và học sinh của trường tiểu học Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG                

- Ban biên tập, tổ QT Web.

- Niêm yết phòng GV.                                                                          

- Đăng Website.                                                    Đỗ Thị Lý

- Lưu VP                                                      

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

TRƯỜNG TH XUÂN THỦY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ---------------                        ---------------------------------

                                Xuân Thủy, ngày 18 tháng 11 năm 2011

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử  của trường Tiểu học  Xuân Thủy

(Ban hành kèm theo QĐ số:  45/QĐ-HT ngày 18 / 11 / 2011 của Hiệu trưởng trường TH Xuân Thủy)

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Trang thông tin điện tử (Website) của trường

      Trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy là phương tiện tuyên truyền, giáo dục và thông tin về hoạt động của trường; là phương tiện hỗ trợ cán bộ, viên chức thuộc trường Tiểu học Xuân Thủy trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư tín qua trang thông tin điện tử (website) nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và tổ chức hoạt động của nhà trường.

        Điều 2. Đối tượng áp dụng:

        Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức, học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Xuân Thủy tham gia khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy.

 

CHƯƠNG II:

TỔ CHỨC, QUẢN Lí VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) CỦA TRƯỜNG TH XUÂN THỦY

       Điều 3: Thiết lập và vận hành Trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy.

          - Trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy được thiết lập theo hợp đồng tháng 10/2011 giữa trường Tiểu học Xuân Thủy và Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực III, được vận hành bởi kỹ thuật quản trị của trường Tiểu học Xuân Thủy.

- Trang thông tin điện tử (Website) của trường Tiểu học Xuân Thủy được đặt tên dưới dạng thxuanthuy.edu.vn;

          - Tất cả mọi tầng lớp nhân dân đều được phép khai thác thông tin không thuộc phạm vi quản lý nội bộ của trường TH Xuân Thủy.

- 100% cán bộ, viên chức  trực thuộc trường Tiểu học Xuân Thủy quản lí đều được đăng kí sử dụng các thông tin thuộc diện quản lý nội bộ và đăng ký sử dụng hộp thư điện tử tại Website. thxuanthuy.edu.vn

        Điều 4: Trách nhiệm của  quản trị mạng

          - Tổ Quản trị mạng được thành lập theo Quyết định số: 41/QĐ-HT ngày       10 /10/2011 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Thủy.

- Tổ Quản trị mạng giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý Website thxuanthuy.edu.vn, bảo đảm hệ thống Website thxuanthuy.edu.vn hoạt động được thông suốt, liên tục;

- Trách nhiệm của tổ trưởng tổ Quản trị mạng: Phân công nhiệm vụ cho tổ viên, lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ viên. Tổ trưởng chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của Website.

- Trách nhiệm tổ viên phụ trách kỹ thuật mạng và kỹ thuất máy tính: Bảo đảm hoạt động thông suốt của máy tính, mạng Lan, mạng Internets. Cài đặt các phần mềm ứng dụng có liên quan đến công tác quản trị, biên tập nội dung Website.

- Trách nhiệm của tổ viên phụ trách hoạt động mạng:

+ Quản lý mật khẩu quản trị mạng, chịu trách nhiệm an toàn bảo mật của Website.

+ Thực hiện đưa tin, bài, hình ảnh lên Website theo yêu cầu của Ban biên tập.

          + Cấp cho cán bộ, viên chức trong toàn trường địa chỉ thư điện tử và mật khẩu ban đầu để khai thác và sử dụng thư điện tử để khai thác và sử dụng các chuyên mục thuộc phạm vi  quản lý nội bộ;

          + Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin đối với hộp thư điện tử; quản lý quyền truy cập của các đơn vị, cán bộ, viên chức;

          + Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức trong toàn trường khai thác, sử dụng hệ thống hộp thư điện tử, sử dụng Website.

          + Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển Website trình Hiệu trưởng phê duyệt.

         Điều 5: Trách nhiệm của ban biên tập Website thxuanthuy.edu.vn

- Ban biên tập Website thxuanthuy.edu.vn được thành lập theo quyết định số 41/QĐ-HT ngày 10/10/2011.

- Biên tập viên  Website “thxuanthuy.edu.vn” có nhiệm vụ: Nhận bài, kiểm tra, xét duyệt, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các tin bài, hành ảnh của CBVC, học sinh và các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nội dung Website “thxuanthuy.edu.vn”. Lựa chọn các tin bài, hình ảnh phù hợp chuyển Trưởng ban biên tập phê duyệt và quyết định cho đăng trên các chuyên mục của Website. Lưu trữ đầy đủ tất cả những tin, bài gửi đăng.

- Nguyên tắc biên tập: Bảo đảm tính nguyên bản về nội dung và hàm ý bài viết gốc.

- Phó Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ biên tập viên theo phân công; soát duyệt, quyết định và chuyển những tin những tin bài được đăng cho quản trị mạng đăng Website “ thxuanthuy.edu.vn”.

- Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ:

  + Định hướng nội dung, chủ đề bài viết của cộng tác viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trang Website.  Khuyến khích động viên kịp thời với những tác giải có bài viết hay có chất lượng.

  + Hướng dẫn Ban biên tập về nghiệp vụ biên tập, kiểm tra công tác biên tập của các biên tập viên, kiểm tra các thông tin được đăng để chỉnh đốn nội dung Website và chỉnh đốn công tác quản trị mạng.

Điều 6: Cá nhân sử dụng Website thxuanthuy.edu.vn có trách nhiệm

 - Viết, sưu tầm tin bài, hình ảnh đóng góp xây dựng Website thxuanthuy.edu.vn. Nội dung, tin, bài phải phù hợp pháp luật cho phép, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và thân thiện. Người viết phải chịu trách nhiệm về độ chính xác, trung thực của thông tin và bản quyền về bài viết của mình.

          - Bài viết, hình ảnh gửi đăng Website phải được đánh máy gửi qua hộp thư nội bộ của Ban biên tập với tên file “Bai gui dang Web – Tên người gửi.Đuôi file”

          - Cán bộ, viên chức nhà trường theo chức vụ, phần hành được phân công có trách nhiệm viết, sưu tầm tin bài, hình ảnh để xây dựng nội dung chuyên mục thuộc phần hành công tác.

- Cán bộ và viên chức, cá nhân muốn khai thác sử dụng hộp thư điện tử phải đăng ký và có trách nhiệm khai thác, sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử, phù hợp với các quy định của pháp luật; chỉ chuyển qua hộp thư điện tử những thông tin được pháp luật cho phép; tự chịu trách nhiệm về nội dung thư điện tử của mình trước pháp luật; tuân thủ sự hướng dẫn của quản trị mạng; khi gặp sự cố về hệ thống thư điện tử phải báo ngay cho Quản trị mạng để kịp thời khắc phục sửa chữa.

Điều 7: Những hành vi bị nghiêm cấm

          - Không viết, đăng những tin bài, hình ảnh gây mất đoàn kết nội bộ.

- Chuyển những thông tin liên quan đến công tác bảo mật của đơn vị, của nhà nước, những thông tin trái với thuần phong mĩ tục, những thông tin gây chia rẽ, mất đoàn kết, những thông tin kích động, những thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác và những thông tin bị pháp luật nghiêm cấm khác.

          - Cho người khác sử dụng mật khẩu của mình để sử dụng vào những việc trái quy định của pháp luật;

          - Tự ý truy cập vào hộp thư của người khác;

          - Phát tán thư rác (Spam) hoặc các thư điện tử có nội dung không lành mạnh, những nội dung bị pháp luật nghiêm cấm.

CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 8: Xử lý vi phạm

 Cán bộ, công chức, viên chức nào trong đơn vị vi phạm Quy chế này đều bị xử lí theo quy định của pháp luật và quy chế xữ lý vi phạm của đơn vị.

          Điều 9: Tổ chức thực hiện

 Trách nhiệm xây dựng trang thông tin điện tử thxuanthuy.edu.vn được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học của tập thể và cá nhân thuộc trường tiểu học Xuân Thủy quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cho Quản trị Website trường để tổng hợp và trình BGH xem xét, sửa đổi, bổ sung  Quy chế này cho phù hợp.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         Đỗ Thị Lý

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Lệ Hương
Nguyễn Thị Lệ Hương
Hiệu trưởng
ĐT: 01296171172
Võ Chí Nhân
Võ Chí Nhân
     TPT
 ĐT: 0914752007
Nguyễn Hoài Phương
Nguyễn Hoài Phương
Quản trị mạng
ĐT: 0979459307
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882973 * Email: thxuanthuy@lethuy.edu.vn